logo

Política de protecció de dades de caràcter personal

Bisserot Terran

Complint amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, www.bisserot.com informa als seus usuaris de l’existencia d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades facilitades per vosté i obtingudes en la seua pàgina web, amb la finalitat de facturar, informar i comercialitzar els productes oferits a la pàgina, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguen ser del seu interés, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els nostres serveis adequant les nostres ofertes a les seues preferències o necesitats.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic:mail

Bisserot.com es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seua confidencialitat, a utilizar-los d’acord amb la finalitat del fitxer i a no cedir-los a tercers, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i a adoptar totes las mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

back